کارفرمایان

نمایش صافی
همه # a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
اندیشه نگار پارس
اندیشه نگار پارس
IT, DevOps, Server
پردیس تک
IT, DevOps, Server
سامانه‌های نوآوری ارتباطات سینا
سامانه نوآوری ارتباطات سینا
IT, DevOps, Server
لایتک
آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات لایتک
آموزش و منابع انسانی
مرکز کارآفرینی شریف
مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
صنایع تولیدی کروز
تولیدکننده قطعات خودرو
مکانیک و صنایع, مهندسی برق