وبلاگ

مدیر محصول چه وظایفی دارد؟

مدیر محصول بیش از هر چیزی دیگری یک عملکرد تجاری است که بیشترین ارزش تجاری را از یک محصول بدست می اورد.