مطالب ارسال شده توسط

مدیر محصول چه وظایفی دارد؟

مدیر محصول بیش از هر چیزی دیگری یک عملکرد تجاری است که بیشترین ارزش تجاری را از یک محصول بدست می اورد.